Problem

Pandemija je na najbolji način ukazala na sve nedostatke trenutnog zdravstvenog sistema u BiH. Neuređenost, glomaznost, birokratija, izmješane nadležnosti, samo su neki od problema današnjeg zdravstva u našoj zemlji. Iz tog razloga, već danas je potrebno krenuti u cjelovitu reformu zdravstvenog sistema koja će biti usmjerena na poboljšanje zdravstvenih usluga. U nastavku će biti navedene osnovne ideje kako bi zdravstveni sistem trebao izgledati u što je moguće kraćem vremenskom roku.

Ideja/Rješenje

Prije svega potrebno je veliki broj ministarstava zdravstva (kantonalna, entiteska, Distrikt Brčko) zamijeniti jednim, krovnim ministarstvom na državnom nivou. Brojne zavode zdravstvenog osiguranja također je potrebno zamijeniti jednim, državnim zavodom zdravstvenog osiguranja. Osim velikih ušteda u administraciji, koje se mogu iskoristiti za poboljšanje medicinskih usluga, na ovaj način bi se svi najbolji kadrovi koje imamo skupili na jedno mjesto. Iz državnog ministarstva zdravstva i zavoda zdravstvenog osiguranja bi se dalje koordiniralo sa kliničkim centrima (Sarajevo, Tuzla, Mostar i Banja Luka). Svi veći gradovi bi zadržali svoje bolnice u koje bi bilo potrebno uložiti finansijska sredstva za modernizaciju i poboljšanje usluga. Na lokalnom nivou, kao primarna zdravstvena zaštita ostali bi domovi zdravlja, hitne pomoći i porodična medicina. Novom reformom bi postigli uređenost u smislu da se tačno zna šta je čija nadležnost, a najvažnije od svega je da bi sistem zdravstva u BiH postao jedinstven, tako da bi svaki građanin mogao dobiti odgovarajuću uslugu na svakom pedlju naše zemlje. Trenutna glomazna aparatura u pogledu administracije bi se usmjerila u investicije za bolnice, kliničke centre, domove zdravlja, itd. Ovaj novi sistem potrebno bi bilo ispratiti odgovarajućim softverskim rješenjem. Naime, potrebno je informatički povezati kompletan sistem, od vrha do dna. Osim toga, neophodno je napraviti bazu podataka u kojoj bi se nalazili svi doktori, medicinsko osoblje, ali i pacijenti sa njihovim dijagnozama i terapijama, ali i zdravstveni kartoni svakog od nas. Na ovaj način bi se mogao pratiti put pacijenta od ulaska u zdravstveni sistem, do njegovog otpuštanja i imati evidenciju koji doktori su bili angažovani na njegovom liječenju. Dodatno, ovako se nudi mogućnost praćenja efikasnosti medicinskog osoblja, a nudila bi se mogućnost one najefikasnije i nagraditi bonusima na plate i na taj način ih ohrabriti da rade još bolje. Suština same ideje je zadržavanje najboljih doktora u javnom zdravstvu naše zemlje, usmjeravanje sredstava iz administracije u usluge i poboljšanje tretmana pacijenata u našoj zemlji.

Resursi

Ljudski resursi su najpotrebniji za ostvarenje ove ideje. Pored sposobnih i obrazovanih ljudi koji bi osmislili ovu ideju do sitnih detalja i doveli je do same realziacije, potreban je angažman velikog broja IT kompanija koje bi se bavile izradom softverskog rješenja za povezivanje cjelokupnog sistema. Nakon izrade baza podataka, potrebno je angažovati veliki broj ljudi za unošenje podataka. Otvara se mogućnost angažovanja studenata tehničkih fakulteta na radu sa bazama podataka, koji bi za svoj rad bili finansijski nagrađeni. Osim ljudskih, značajna finansijska sredstva potrebna su za modernizaciju bolnica širom naše zemlje.

Ciljne skupine

Cjelokupno stanovništvo BiH bi imalo koristi od realizacije ove ideje.

Partneri

Organi vlasti na svim nivoima bi morali pokazati volju za implementacijom ove ideje, a u čemu bi svakako bila potrebna pomoć EU, nevladinih ogranizacija i Međunarodne zajednice.

Finansijski okvir

Finansijski okvir ovisi od spremnosti ulaganja u zdravlje svih nas. I pored značajnih ušteda u administraciji, potrebna bi bila dodatna sredstva u vrijednosti nekoliko stotina miliona eura za realizaciju ove reforme i poboljšanje medicinskih usluga (uređaji, lijekovi, uslovi u bolnicama). Ipak, u ovom slučaju se ne radi o trošku, nego o investiciji za bolje sutra.


Novosti

Korisnik nije unio novosti.