Problem

Panedmijom uzrokovanom virusom Covid 19 uslijedile su mnogobrojne restrikcije pri kretanju pojedinaca kao i otežano poslovanje pojedinih grana privrede. Posebno su pogođena mikro, mala i srednja poduzeća u poljoprivredno-prerađivačkom prehrambenom sektoru zbog otežanog plasmana svojih proizvoda kao primarnog izvora financija zbog cega su primorani tražiti alternativne prodajne kanale. Ti kanali najčešće ukljucuju prodaju od vrata do vrata, usmenu preporuku, Facebook oglašavanje (organic) bez kvalitetnog plaćenog targetiranja i sl. Navedene metode su cesto neisplative, ne pružaju dovoljan doseg potencijalnih kupaca (customer reach), ne pružaju dovoljno informacija o paleti proizvoda i cijena istih, dobavljači se oslanjaju na sporadične narudžbe, cijeli proizvodno-prodajni proces nema kvalitetno planiranje.

Ideja/Rješenje

Izrada i implementacija mobilne aplikacije (i web stranice) namjenjene micro, malim i srednjim poduzećima u poljoprivredno-prerađivačkom prehrambenom sektoru u svrhu alternativnog komunikacijsko-prodajnog alata kao odgovora i premosnice otežanom plasmanu svojih proizvoda. Ovo riješenje omogućuje centralizirano naručivanje proizvoda sa bazom svih lokalno registriaranih mikro, malih i srednji poduzeća u poljoprivredno-prerađivačko prehrambenom sektoru, kao što su mali farmeri, medari, uzgajivaci žitarica, voća i povrća, prerađivaći mlijeka, mesa i sl. Baza podrazumjeva naziv poduzeća, adresu, kontakt telefon, paletu proizvoda i cijene. Aplikacija bi selektirala dostupnost traženih proizvoda u bližem okruženju ''near me''. Razvoj i primjena aplikacije bi omogućilo sljedeće: alternativno tržište ugroženim poduzećima kako bi se održali na tržištu u ovim otežanim okonostima, mogućnost kupovine svježih i lokalno proizvedenih proizvoda iz komfora i sigurnosti svoga doma, bolje povezivanje dobavljaca sa potencijalnim kupcima u bližoj okolici (better reach), povečanje područja plasmana svojih proizvoda, bolju mogućnost planiranja proizvodnje/prodajte, optimizaciju opretivnih troškova te planiranu i optimiziranu dostavu. Aplikacija bi bila dostupna za Android i iOS operativni sistem te besplatna za korištenje. Intencija razvoja aplikacije je kreiranje brzog i efikasnog odgovora prethodno navedenim izazovima bez medijatorske provizije u vidu web shopa.

Resursi

Ljudski resursi: izrada i razvoj aplikacije, pripreme registracijskih formulara, komunikacija sa poduzecima, prikupljanje registracijskih formulara, popunjavanje baze podataka, izrada i kordinacija medijske kampanje, Tehnički resursi: dva laptopa, mobitel Administrativni troškovi: uredski troškovi, trošovi telefona, troškovi računovodstva, Trošovi medijske kampanje: FB, Radio, Web banners, POSM, PR articles

Ciljne skupine

Razvoj i primjena aplikacije je namjenjena mikro, mali i srednjim poduzećima u poljoprivredno-prerađivačkom prehrambenom sektoru kao što su mali farmeri, medari, uzgajivaci žitarica, voća i povrća, prerađivaći mlijeka, mesa i sl. i stanovništvu kao krajnjem korisniku. Razvoj i korištenje aplikacije bi omogućilo sljedeće: alternativno tržište ugroženim poduzećima kako bi se održali na tržištu u ovim otežanim okonostima, mogućnost kupovine svježih i lokalno proizvedenih proizvoda iz komfora i sigurnosti svoga doma, bolje povezivanje dobavljaca sa potencijalnim kupcima u bližoj okolici (better reach), povečanje područja plasmana svojih proizvoda, bolju mogućnost planiranja proizvodnje/prodajte, optimizaciju opretivnih troškova te planiranu i optimiziranu dostavu.

Partneri

NGO - Udruzenje konzultanata u suradnji sa marketinškom agencijom.

Finansijski okvir

36.000 KM


Novosti

Korisnik nije unio novosti.