Problem

U BiH ne postoji rješenje koje bi se ponudilo osobama sa invaliditetom za podršku u doba coronavirusa u vidu olakšavanja njihove komunikacije sa stručnim službama podrške u vrijeme pandemije. Pristupačnost ljudima u komunikaciji osigurava ravnopravnost svih državljana BiH, bez obzira da li se radi o osobama bez ili sa invaliditetom.

Ideja/Rješenje

Softverska aplikacija za olakšavanje komunikacije osoba sa invaliditetom i članova njihovih porodica, sa stručnim službama podrške u vrijeme pandemije. Osobe sa invaliditetom (OSI) će putem softverske aplikacije dobijati korisne informacije o prepoznavanju bolesti, prevenciji zaraze, zvaničnom protokolu u slučaju zaraze sa informacijama za specifične invaliditete, savjetovanja o održavanju svog mentalnog zdravlja i članova porodice, relevantnim novostima o pandemiji sa akcentom na OSI. Ponuđeno rješenje ima svoje krajnje korisnike, s jedne strane i adrese za upućivanje korisničkih pitanja (stručna ovlaštena lica), s druge strane. Nakon uspostavljanja aplikacije provešće se informisanje korisnika o načinu korištenja, te kontaktirati adrese stručnih lica koje će im pružati podršku kroz aplikaciju. Ova ideja omogućava podizanje svijesti kod stručnih služni i šire javnosti o problemima s kojima se osobe sa invaliditetom i njihove porodice susreću i u doba coronavirusa zbog svog invaliditeta.

Resursi

Ponuđeno rješenje ima svoje krajnje korisnike, s jedne strane i adrese za upućivanje korisničkih pitanja (stručna ovlaštena lica), s druge strane. Nakon uspostavljanja aplikacije provešće se informisanje korisnika o načinu korištenja, te kontaktirati adrese stručnih lica koje će im pružati podršku kroz aplikaciju. Poslovi promocije će se raditi uz koordinaciju Udruženja porodica osoba sa invaliditetom Puna inkluzija, Banjaluka. Ova organizacija će koordinisati sa drugim udruženjima (OCD) za zaštitu interesa osoba sa invaliditetom da animiraju svoje članstvo za korištenje aplikacije, odjeljenjem za socijalnu politiku jedinice lokalne samouprave i drugim adresama koje djeluju u cilju podrške OSI. Promocija će se provoditi putem svih raspoloživih medija radi informisanja šire javnosti (TV i radio stanice, štampa, tutorijali aplikacije na youtubu, društvene mreže...), uz minimalne troškove, obzirom da se radi o OSI- osjetljivoj kategoriji društva. Šira javnost će biti upoznata sa specifičnostima našeg rješenja, prednostima nove aplikacije u doba coronavirusa, te podrškom UNDP BiH i BIT Alliance u ovoj društveno-korisnoj akciji. Napraviti dogovore sa nadležnima u domovima zdravlja, centru za zaštitu mentalnog zdravlja i dr. adresama predviđenim za podršku i odgovore korisnicima kroz aplikaciju, zaduživanjem pomenutog udruženja da koordiniše i ovaj dio implementacije.

Ciljne skupine

Sve osobe sa invaliditetom u BiH (12% stanovništva) i članovima njihovih porodica, stručni radnici i službe koje djeluju u svrhu zaštite osoba sa invaliditeom, OCD koje djeluju u cilju zaštite osoba sa invaliditetom, kao i svi državljani BiH kod kojih će se ovim rješenjem podići svijest o invaliditetu kod društveno- prihvatljivoj i ravnopravnoj kategoriji.

Partneri

OCD u BiH koje se bave zaštitom interesa osoba sa invaliditetom, domovi zdravlja, centri za zaštitu mentalnog zdravlja, jedinice za socijalnu politiku u lokalnim samoupravama, mediji u BiH.

Finansijski okvir

Troškovi se odnose na uspostavljanje softverske aplikacije i troškove telefonske i internet komunikacije sa partnerima. Ostatak troškova implementacije ove ideje bi se odnosio na ljudske resurse u prvom redu na aktiviste OCD, iz Udruženja porodica i prijatelja osoba sa invaliditetom Puna inkluzija, volonteri koji bi se odazvali na rad bez naknada (administrativni dio aplikacije, komunikacija sa partnerima, kontakti oko medijske promocije i dr.). U provođenju ove ideje bi se vodilo računa da aktivnosti iz saradnje sa parnerima (domovi zdravlja, centar za zaštitu mentalnog zdravlja i dr.) ne remete njihove redovne funkcije, te ne stvaraju dodatne troškove u cilju realizacije ove ideje.


Novosti

Korisnik nije unio novosti.