Problem

U vrijeme Covid-19 pandemije, građani su izloženi brojnim rizicima i neočekivanim pravnim izazovima koji se mogu činiti nepremostivim bez adekvatne stručne pomoći. U moru informacija koje im se serviraju svaki dan, građani teško mogu filtrirati relevantne činjenice, što ugrožava pravnu sigurnost a često i onemogućava pristup pravima. Stoga, monoga pitanja ostaju neodgovorena, poput: Šta znača novi propisi koji su usvojeni? Kako se primjenjuju na mene? Kome da se obratim za besplatnu pravnu pomoć? Kako da apliciram za finansijske poticaje? Trenutno ne postoji platforma na kojoj bi građani mogli dobiti jasne i koncizne odgovore na ova i druga pitanja.

Ideja/Rješenje

Mobilna aplikacija "Vaša prava u vašim rukama" je one-stop-source rješenje za jačanje pravne sigurnosti i unaprijeđenje pristupa pravdi građana BiH u vrijeme pandemije Covid-19. Aplikacija bi korisnicima prvenstveno pružila sve informacije koje su neposredno vezane za pravne učinke pandemije Covid-19 i dostupne mehanizme pravne pomoći (Faza 1 – Djelujmo sada!), kao i tekstove propisa, edukativne materijale, online diskusije i savjetovanje koji će omogućiti građanima bolje razumijevanje trenutog stanja i njihovih prava (Faza 2 – Pristup pravdi).

Resursi

Tehnički resursi za razvoj IT rješenja i dizajn aplikacije, kao i njeno vođenje i održavanje, izradu i printanje informativnih letaka i brošura. Ljudski resursi za razvoj i održavanje aplikacije, prikupljanje relevantnih informacija i pravnih propisa, redovno ažuriranje sadržaja mobilne aplikacije. Finansijski resursi za razvijanje i održavanje aplikacije, ažuriranje sadržaja aplikacije, promociju aplikacije putem medija i društvenih mreža, printane letke i brošure sa relevantnim informacijama.

Ciljne skupine

Posebno ranjive grupe stanovništva, u žene i deca žrtve nasilja, osobe sa invaliditetom, Romi i Romkinje, starija i LGBT populacija. Korisnici aplikacije će na jasan i pritupačan način steći bolje razumijevanje pravnih implikacija pandemije Covid-19 i moći će dobiti potrebnu pravnu pomoć za zaštitu svojih interesa. Na ovaj način će se ojačati pravna sigurnost građana i sačuvati vladavina prava u pravom smislu, u toku pandemije, kao i nakon ukidanja vanrednog stanja. Ova aplikacija ima potencijal da opstane kao održiv javni servis za građane, koji će kontiuirano služiti zaštiti njihovih prava i interesa.

Partneri

Udruženje "Vaša prava BiH" Mreža pružalaca besplatne pravne pomoći u BiH

Finansijski okvir

Faza 1: 120.000 KM za razvoj aplikacije i sadržaja, istraživanje, planiranje, testiranje, pokretanje i dodatnu podršku. Troškovi druge faze će biti utvrđeni po završetku prve faze, u zavisnosti od uspješnosti i stvarnih potreba.


Novosti

Korisnik nije unio novosti.